De MVO-Keurmerkcommissie komt ten minste één keer per jaar samen op uitnodiging van voorzitter Peter van Duijn. Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid,  leden hebben één stem en besluiten die genomen worden mogen niet in strijd zijn met bestaande protocollen, reglementen en contracten.

De genomen besluiten van de MVO-Keurmerkcommissie zijn openbaar, de verslagen van de genomen besluiten zijn niet openbaar. In de MVO-Keurmerkcommissie hebben onafhankelijke buitenstaanders zitting, alsmede een Keurmerkinspecteur en enkele mensen uit de organisatie van Keurmerk Nederland. Ook is er binnen de MVO-Keurmerkcommissie een afvaardiging van maximaal twee jeugdleden aanwezig.

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 

Toezicht op de MVO-Keurmerkeisen:

De MVO-Keurmerkcommisie is eindverantwoordelijke voor het actualiseren, aanpassen en vaststellen van de MVO-Keurmerkeisen. In de regel wordt dit jaarlijks uitgevoerd, uitzonderingen hierop zijn toegestaan.

Inspectie:

Een vertegenwoordiging van de MVO-Keurmerkcommissie dient ten minste jaarlijks een Keurmerkinspectie bij te wonen. Het is de MVO-Keurmerkcommissie gehouden de opgestelde rapportages in te zien en het inspectieproces te beoordelen en te becommentariëren.

Aanstelling inspecteurs:

De MVO-Keurmerkcommissie is bevoegd tot het mede vaststellen van de selectie-eisen en het functieprofiel voor inspecteurs van Keurmerk Nederland die zich geschikt zien om de Keurmerkinspectie van het MVO-Keurmerk uit te voeren.

Klachten:

De MVO-Keurmerkcommisie is als onafhankelijk orgaan bevoegd de klachten m.b.t. het MVO-Keurmerk af te handelen conform het klachtenprotocol van Keurmerk Nederland.

Ambassadeur:

In overleg met de voorzitter is de MVO-Keurmerkcommissie bevoegd als ambassadeur voor het MVO-Keurmerk op te treden.

Verhouding MVO-Keurmerkcommissie tot Keurmerk Nederland:

De MVO-Keurmerkcommissie is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan en is daarmee alleen indirecte verantwoording schuldig over haar handelen aan Keurmerk Nederland.

De MVO-Keurmerkcommissie heeft de rollen van: toezichthouder, ‘MVO-geweten’, kritische meedenker, klachtafhandelaar en optioneel de rol van ambassadeur van het MVO-Keurmerk.

Keurmerk Nederland heeft de rollen van: eigenaarschap MVO-Keurmerk, werving, planning, inspecties en uitreiken van de certificaten.

MVO-Keurmerkcommissie 2018/2019:

Voorzitter:                                                                                Peter van Duijn

Jeugdlid:                                                                                  Rik van de Noort

Vertegenwoordiger Keurmerk Nederland:                              Gijsbert van Voorst

                                                                                                Henk Achterberg

Vertegenwoordiger MVO-Keurmerk inspecteurs:                   Marcel de Jong

Vertegenwoordiger vanuit brancheorganisaties:                     Vacature

MVO-Keurmerkhouder:                                                           Vacature